Maatschappelijke meerwaarde

Privacy & cookie beleid

COOKIE BELEID

Wij maken op onze website alleen gebruik van Google Analytics Tracking cookies. Deze zijn niet gepersonaliseerd en dus puur bedoeld om overzicht te houden op bezoekersaantallen en zaken als browsertype, land van afkomst, duur van bezoek, etc. Persoonsgegevens kunnen en worden dus niet doorgegeven middels deze cookies.

 

PRIVACY VERKLARING

Kroningswind, Prinses Margrietplantsoen 87E, 2595 BR ’s-Gravenhage, info@kroningswind.nl, www.kroningswind.nl

Kroningswind B.V. zorgt ervoor dat de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving. Met deze verklaring informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen die we uitvoeren en uw rechten als betrokkene.

Kroningswind kent de volgende betrokkenen:

 • Organisatie: Project betrokkenen en directie;
 • Omwonenden: inwoners van Goeree-Overflakkee waarmee Kroningswind contacten onderhoudt omdat zij woonachtig zijn binnen een vastgestelde afstand van het windpark;
 • Overige relaties: inwonenden Goeree-Overflakkee, bedrijven en geïnteresseerden in het windpark die verder op afstand van het windpark wonen of werken.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon (de betrokkene) identificeren of identificeerbaar maken, waaronder een naam, adres, e-mailadres, (pas)foto of telefoonnummer.

In bijlage 1 staan de persoonsgegevens die wij van bovengenoemde relaties verwerken en het doel dat wij daarmee hebben. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Kroningswind BV streeft ernaar de bijlage actueel te houden.

Organisatie en omwonenden

De contactgegevens van directieleden en project betrokkenen wordt verwerkt voor zolang zij verbonden zijn aan de organisatie. De gegevens van omwonenden worden conform wettelijke voorschriften verwerkt en bewaard. Kroningswind BV is de verwerkende instantie. Er zijn buiten de IT-ondersteuning geen externe partijen betrokken bij de verwerking.

Overige relaties

Kroningswind onderhoudt contacten met (natuurlijke) personen in de omgeving van het windpark. Van deze personen verwerkt Kroningswind persoonsgegevens enkel en alleen voor zolang er sprake is van een relatie met deze personen. Persoonsgegevens van personen die ons een vraag stellen via het contactformulier op onze website verwerken wij. Dit formulier is niet gekoppeld aan een database. E-mailadressen en namen opgegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief worden uitsluitend bewaard in Mailchimp, een leverancier van online nieuwsbrieven.

Uw rechten

U heeft als betrokkene het recht:

 • op inzage in uw persoonsgegevens;
 • om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;
 • op beperking van de u betreffende verwerking;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien Kroningswind (een deel van) uw persoonsgegevens verwerkt op basis van eerder door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan inhouden dat de relatie moet worden beëindigd. Wanneer hiervan sprake is, wordt u geïnformeerd.

Stuur uw verzoeken naar info@kroningswind.nl. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Wanneer u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met: info@kroningswind.nl

 

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE PERSOONSGEGEVENS

Betreffende volgende categorieën betrokkenen:

 • Personeelsleden, stakeholders, directieleden en andere relaties van de organisatie;
 • Mensen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief en mensen die een formulier hebben ingevuld.

worden de volgende soorten persoonsgegevens door Kroningswind B.V. verwerkt:

Doel: (Persoonlijke) identificatie en correspondentie:

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 • Contactgegevens: straat, huisnummer, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers;
 • (Pas)foto: uitsluitend met toestemming van geportretteerden

Contactmomenten zoals bijvoorbeeld ontvangen en verstuurde e-mail, bewaren we bij de persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we het contact op een later moment beter van dienst zijn.